مبحث حرکت شتابدار ثابت

حجم فایل : 595.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 22
بنام خدا فیزیک پیش دانشگاهی
مبحث: حرکت شتابدار ثابت اگر متحرکی روی یک خط راست با شتاب حرکت کند حرکتش شتابدار ثابت است. معادله سرعت - زمان جابه جایی - زمان مکان - زمان مستقل از زمان مستقل از شتاب سرعت در انتهای مسیر توجه:
روی خط راست در تمام انواع حرکت می باشد در حرکت شتابدار ثابت رابطه نیز برقرار است. در یک مسیر مستقیم سرعت متحرکی در مکان برابر است. اگر شتاب حرکت
باشد در چه مکانی بر حسب متر سرعت متحرک برابر خواهد بود؟

1)6 2)8 3)12 4)16
تست حل: متحرکی از حال سکون با شتاب ثابت به حرکت در می آید و پس از ثانیه سرعتش به
می رسد سپس به مدت ثانیه سرعتش به طور یکنواخت کاهش پیدا می کند تا به برسد کل مسافتی که متحرک تا این لحظه پیموده برابر است با:

1) 2) 3) 4) تست حل: متحرکی از حال سکون با شتاب ثابت روی خط راست شروع به حرکت می کند و ثانیه
100 متر و ثانیه بعد آن 44 متر را طی می کند نسبیت کدام است؟

1)5 2) 3)6 4) تست حل: متر متر جز کل تمرین:
اتومبیلی با سرعت در حال حرکت است در فاصله 50 متری خود مانعی را می بیند و با شتاب کند شونده 15 متر بر مجذور ثانیه ترمز می گیرد اگر زمان واکنش راننده 0/2 ثانیه باشد آیا به مانع برخورد می کند یا نه؟ حل: یکنواخت کند شونده برخورد نمی کند کل دو متحرک از حال سکون با شتاب های هم زمان از یک نقطه به سوی مقصدی معین به حرکت در می آیند و با فاصله زمانی 4 ثانیه به مقصد می رسند زمان حرکت متحرکی که زودتر می رسد چند ثانیه است؟

1)5 2)6 3)8 4)9 تست حل: نکته:
هر گاه متحرکی با شتاب ثابت روی مسیر مستقیم حرکت کند مسافت طی شده در ثانیه ام از رابطه زیر به دست می آید:

و مسافت طی شده در ثانیه ی ام از رابطه زیر: متحرکی با شتاب ثابت شروع به حرکت می کند مسافت طی شده در سه ثانیه دوم آن چند متر است؟

1)18 2)36 3)54 4)72 تست حل: نکته:
در حرکت شتابدار ثابت مسافت های طی شده در ثانیه های متوالی تشکیل تصاعد حسابی با قدر نسبت می دهند (به طور خاص اگر بازه های زمانی را 1 ثانیه بگیریم، تصاعد حسابی با قدر...